Home / #atnaujinkimeUkmerge / Šios kadencijos vykdomi viešieji pirkimai. Pažeidimas Nr. 1

Šios kadencijos vykdomi viešieji pirkimai. Pažeidimas Nr. 1

/NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Vienas aspektų, pagal kurį yra vertinamas savivaldybės administracijos darbas – viešieji pirkimai. Kaip jie vykdomi, ar laikomasi taisyklių, ar nėra pažeidimų. 

    Tad natūralu, jog baigiantis kadencijai domimės, kaip sekėsi Ukmergės rajono svaivaldybei vykdyti projektus. 

    Jei žinai, kur ir ko ieškoti, Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje visada galima rasti labai ydomios medžiagos. Šyai kad ir tokia – VPT reikalavimų pažeidimai. Susirandame savivaldybę ir turime. 

    Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Ukmergės rajone“. Faktinė Pirkimo pirmos dalies sutarties vertė –  1 335 313,65 EUR su PVM. Faktinė Pirkimo antros dalies sutarties vertė – 376 032,91 EUR su PVM. Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą.

     Šis projekta svienas iš tų, kuriuos jau vykdant VPT nusprendė patikrinti. O patikrinę rado tiek paeeidmų, kad Pirkimo pirmos dalies sutartis ir Pirkimo antros dalies sutartis, Tarnybos nuomone, turėtų būti nutrauktos, ir, esant poreikiui, organizuojamas naujas viešasis pirkimas. 

      Pateikiame visas Viešųjų pirkimų tarnybos išvadas.

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

 

1.                    Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[1] ir 2 dalis[2]
Pirkimo sąlygų, patvirtintų Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) 2016-08-19 posėdžio protokolu Nr. 1, 2.2 punkte nustatyta, kad „Šio pirkimo darbai yra šie:

1 pirkimo dalis – Nuotekų šalinimo tinklų statyba (apie 3,221 km) ir nuotekų valymo įrenginių (našumas 24 m³/d) rekonstrukcija su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba (apie 4,837 km) su projektavimu Siesikuose.

2 pirkimo dalis – Nuotekų šalinimo tinklų statyba (apie 2,520 km) su projektavimu Lyduokiuose.“

Pasiūlymus Pirkimui pateikė 4 tiekėjai: UAB „Statovita“, UAB „KRS“, UAB „Eigesa“ ir UAB „Instita“ (Komisijos 2016-11-09 posėdžio protokolas Nr. 17). Tiekėjų pasiūlymai įvertinti pagal Pirkimo sąlygose nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Laimėjusiais pripažinti tiekėjo UAB „Eigesa“ pasiūlymai, su kuriuo 2017 m. gegužės 9 d. sudaryta Pirkimo pirmos dalies sutartis Nr. ES-27-20170509 ir 2017 m. liepos 11 d. sudaryta Pirkimo antros dalies sutartis Nr. ES-28-20170711.

Pirkimo sąlygų 27 punkte nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus sudaro pasiūlymo kaina (lyginamasis svoris 70), kokybė ir efektyvumas (lyginamasis svoris 30). Kokybei ir efektyvumui vertinti nustatyti 4 parametrai:

Pn1 – Rizikos valdymas ir aplinkos supratimas (lyginamasis svoris 0,35). „Vertinamas rizikos veiksnių analizės išsamumas, identifikuotų rizikų realumas ir jų valdymo priemonių pagrįstumas <…>“;

Pn2 – Darbų organizavimas ir komunikacija (lyginamasis svoris 0,35). „Vertinami papildomi, užsakovo reikalavimuose nedetalizuoti, rangovo darbo organizavimo aspektai, resursų valdymo planas, organizavimo tvarkos poveikio darbų atlikimui laiku ir kokybiškai pagrindimas <…> rangovo pasiūlyto darbų tvarkaraščio realumas ir detalumas <…> rangovo taikomi vidinės (specialistų, jungtinės veiklos partnerių, subrangovų) ir išorinės (su Perkančiąja organizacija, suinteresuotomis institucijomis) komunikacijos planai, jų aiškumas, nuoseklumas, atitikimas sutarties specifikai“;

Pn3 – Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (lyginamasis svoris 0,2). „Vertinamas poveikio aplinkai mažinimo priemonių plano aiškumas, detalumas, efektyvumas, susietumas su kitais aprašomais parametrais <…> rangovo įdiegtų vadybos sistemų taikymo praktikoje pagrindimas <…>“;

Pn4 – Eksploatacijos kaštai (lyginamasis svoris 0,1). „Vertinami siūlomų valymo įrenginių ir vakuuminės stoties bendri elektros sąnaudų eksploatacijos kaštai“.

Taisyklių, pagal kurias Perkančioji organizacija atliko Pirkimą, 28 straipsnio 13.1 punkte nustatyta, kad Perkančioji organizacija pasiūlymams vertinti gali pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų „<…> kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko“.

Tarnyba 2017-06-06 raštu Nr. 4S-1783 ir pakartotinai 2017-07-14 raštu Nr. 4S-2237 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pagrįsti Pirkimo sąlygų 27 punkte nustatytų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, jų lyginamąjį svorį, nurodyti, kaip jie susiję su Pirkimo objektu ir kokią įtaką toks vertinimo kriterijų pasirinkimas turi Pirkimo sutarties vykdymui.

Perkančioji organizacija, atsakydama į Tarnybos prašymą, 2017-07-18 rašte Nr. 06-362 abstrakčiai nurodė, kad „Pirkimo pasiūlymo vertinimo kriterijus perkančioji organizacija nustatė ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, jį įgyvendinančiais teisės aktais, parinko atsižvelgusi į konkretų vykdomą pirkimą, jo sudėtingumą, jo objektą <…>. Pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai yra glaudžiai susiję su pirkimo objektu <…>. Visi šie nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijai turi tiesioginės įtakos tinkamam ir kokybiškam darbų atlikimui <…>“, tačiau nepateikė jokių motyvų dėl jiems suteiktų lyginamųjų svorių reikšmės, nepagrindė, kaip jie konkrečiai yra susiję su Pirkimo objektu.

Perkančioji organizacija, nusprendusi vykdyti pirkimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi teikti reikšmingą svorį ir pirmenybę kriterijams, duodantiems tiesioginę ekonominę naudą, pvz., eksploatacinėms išlaidoms, įvertinti, ar jie padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą. Nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius būtina laikytis visų Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, ypač proporcingumo principo. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, turi taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą pirkimų tikslą.

Sprendimas atlikti pirkimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus turi būti motyvuotas, pvz., prieš pradedant pirkimą, pirkimo paraiškoje ar viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole nurodant, dėl kokių priežasčių pasirinkti vieni ar kiti kriterijai, jų parametrai, kodėl jiems suteiktos tokios, o ne kitokios lyginamųjų svorių reikšmės, kokia jų įtaka perkamo objekto naudojimo efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. Be to, nusprendusi atlikti pirkimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, Perkančioji organizacija pirkimo sutartyje turi aiškiai ir tiksliai nustatyti, kaip bus kontroliuojamas tiekėjo nurodytų priemonių taikymas ir laikymasis realiai įgyvendinant sutartį. Nenustačius pirkimo sutartyje siūlomų priemonių kontrolės mechanizmų ir nuostatų dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų, neužtikrinamas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymasis ir šio straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimas.  

Pirkimo sąlygų 27 punkte nustatyti kokybei ir efektyvumui vertinti parametrai Pn1 „Rizikos valdymas ir aplinkos supratimas“ ir Pn2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ sietini ne su Pirkimo objekto pranašumu, o su Pirkimo sutarties vykdymu ir (ar) tiekėjo pasiruošimu sutarties vykdymui. Jie nėra objektyviai apskaičiuojami, neatspindi potencialios ekonominės naudos, todėl jiems suteikti per dideli lyginamieji svoriai. Balai pasiūlymams suteikiami remiantis iš esmės tiekėjo gebėjimu aiškiai, nuosekliai ir plačiai aprašyti numatomas sutarties vykdymo rizikas bei darbų organizavimą ir komunikaciją, o faktiškas jų vertinimas yra subjektyvus ir niekaip nepatikrinamas sutarties vykdymo ir kontrolės metu. Vykdant Pirkimo sutartis, tiek Perkančioji organizacija, tiek tiekėjas gali faktiškai nesusidurti su pasiūlyme išvardintomis rizikomis, darbų organizavimo ar komunikacijos poreikiu.

Šiems parametrams nepagrįstai suteiktos lyginamųjų svorių reikšmės 0,35, tuo tarpu kai Pirkimas buvo atliekamas įgyvendinant aplinkosauginį projektą, parametrui Pn3 „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ neproporcingai suteikta lyginamojo svorio reikšmė 0,2, Pirkimo sąlygų 27.6 punkte pateiktas jo vertinimo rekomendacinis aprašymas turėjo būti sukonkretintas, aiškiai nurodant, už kokius aplinkosaugos sprendinius bus skiriama kiek balų. Su Pirkimo objektu ir jo pranašumu tiesiogiai susijusiam parametrui Pn4 „Eksploatacijos kaštai“, kuris realiai patikrinamas kontroliuojamos sutarties vykdymo metu, išvis skirta tik 0,1 lyginamojo svorio reikšmė.

Tarnyba pažymi, kad siekiant pasiūlymų vertinimo objektyvumo, Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose turėjo pateikti labai aiškią klausimų anketą, kurioje tiekėjas galėtų atsakyti, pvz.: „Taip“, „Ne“, „Užtikrina“, „Neužtikrina“, patvirtinti ir išsamiai detalizuoti aspektus, susijusius su Pirkimo sąlygose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais.

Apibendrindama aukščiau išdėstytą, Tarnyba sprendžia, kad Pirkimo sąlygose nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų parametrai Pn1 „Rizikos valdymas ir aplinkos supratimas“ ir Pn2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ ir ypač neproporcingi jų lyginamieji svoriai, neužtikrina ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimo, jų vertinimas pagrįstas išskirtinai tiekėjo teksto turinio parengimu ir dalinai tiekėjo turima patirtimi, tuo pažeidžiant Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus bei šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo siekimą. Pažymėtina, kad toks kriterijų pasirinkimas neužtikrino racionalaus lėšų naudojimo Pirkimo antroje dalyje. 

2.                   

Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis[1] ir Taisyklių 28 straipsnio 12.2 punktas[2]

Pirkimo sąlygų 27.7 punkte nustatytas reikalavimas, kad „Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų Darbų atlikimo strategiją (Strategija), kurioje atskleidžia: rizikos valdymą ir aplinkos supratimą, darbų organizavimą ir komunikaciją, aplinkosaugos priemones ir vadybos sistemų taikymą“.

UAB „Eigesa“ buvo pripažinta Pirkimo pirmos ir antros dalių laimėtoja (Komisijos 2016-11-22 posėdžio protokolas Nr. 21), nors vertinant pasiūlymus pagal kriterijų „Kokybė ir efektyvumas“, prie Komisijos 2016-11-17 posėdžio protokolo Nr. 19 pridedamoje lentelėje nurodyta, kad šios bendrovės Nepateiktas poveikio aplinkai mažinimo priemonių planas. Nepateiktas rangovo įdiegtų vadybos sistemų taikymo praktikoje pagrindimas. Nepateikta jokios šį kriterijų apibūdinančios informacijos“. Pirkimas atliktas įgyvendinant aplinkosauginį projektą, todėl, Tarnybos manymu, Perkančioji organizacija šiam faktui turėjo skirtį ypatingą dėmesį ir vadovautis Taisyklių 28 straipsnio 12.2 punkto reikalavimais.

 

IV dalis. SPRENDIMAS

 

Atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, nurodytus šios vertinimo išvados II dalyje, imperatyvioms Įstatymo nuostatoms prieštaraujančios 2017 m gegužės 9 d. sudaryta Pirkimo pirmos dalies sutartis Nr. ES-27-20170509 ir 2017 m liepos 11 d. sudaryta Pirkimo antros dalies sutartis Nr. ES-28-20170711, Tarnybos nuomone, turėtų būti nutrauktos, ir, esant poreikiui, organizuojamas naujas viešasis pirkimas.

Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo šios vertinimo išvados gavimo dienos, raštu informuoti Tarnybą apie priimtą sprendimą dėl Tarnybos rekomendacijos nutraukti Pirkimo pirmos ir antros dalių sutartis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

2 komentarai

  1. žinoma, niekas nieko netraukė. jiems ant viešųjų pirkimų nusišikt

  2. Tai tarnybos

    Turi zinoti, kam galimai dirikas ataskaitas apie dalyvius duodavo ir kam galimai rasydavo salygas.

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!